facebook share

Brædstrup Lokalråd er byens stemme

Lokalrådet repræsenter byens borgere og foreninger og er talerøret til Horsens Kommune og andre relevante myndigheder. Rådet består af udpegede medlemmer af byens foreninger og valgte medlemmer blandt byens borgere. Brædstrup Lokalråd blev dannet 6. juni 2017 på en stiftende generalforsamling på Brædstrup Kro med cirka 80 deltagere fra byen.

I en længere årrække forud for stiftelsen har der været et behov for og ønske om et samlende organ, der kunne virke for Brædstrups udvikling.

I en proces mellem Brædstrup borgerne og Horsens Kommune blev der i 2016 fastlagt en plan for Udvikling af Brædstrup "Byen der har alt - Brædstrup i Udvikling".

Læs udviklingsplanen her

En af ønskerne i udviklingsplanen var, at der skulle etableres et lokalråd for Brædstrup.

I foråret 2017 blev der, på initiativ af Brædstrup Handel og Erhverv, holdt et møde mellem de store organisationer/foreninger i Brædstrup i Brædstruphallen og konsulentfirmaet Nærdemokrati.dk v/ byplanarkitekt Mogens Knudsen for at drøfte ønsker og behov for etablering af et lokalråd.

Den 3. maj blev der dannet en initiativgruppe for dannelse af et lokalråd. Der deltog repræsentanter fra Brædstrup Handel og Erhverv, Brædstrup IF, Brædstrup Borgerforening, Brædstrup Hallerne og en lokal investor, samt byplanarkitekt Mogens Knudsen. Initiativgruppen fik til opgave at udvikle det juridiske grundlag for stiftelse af Lokalrådet og dannelse af et Bysekretariat.

Den 22. maj blev ideen om etablering af et lokalråd og et bysekretariat præsenteret for borgerne i Brædstrup på et offentligt indkaldt møde. Der mødte cirka 45 borgere, inklusive repræsentanter fra Horsens Kommune op. Kommunale embedsmænd præsenteret ved denne lejlighed den forestående områdefornyelsesproces, der blev igangsat i efteråret 2017.

Læs om områdefornyelsen her

Den 6. juni mødte cirka 80 borgere frem til den stiftende generalforsamling på Brædstrup Kro. Vedtægtsforslaget fra Initiativgruppen blev vedtaget efter få justeringer. Der blev valgt en bestyrelse på syv medlemmer samt to suppleanter. Fire medlemmer er fast udpegede, jvf. vedtægterne, som faste repræsentanter fra Skolebestyrelsen, Brædstrup IF, Brædstrup Borgerforening, Brædstrup Handel og Erhverv. Herudover blev der valgt tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Den 13. september 2017 holdt Brædstrup Lokalråd reception på byens gamle rådhus i og 50 borgere valgte at deltage. Borgmester Peter Sørensen gav roser til Brædstrup for at have etableret et lokalråd. 

I efteråret 2017 deltog Lokalrådet i områdefornyelsesprocessen for Brædstrup. Lokalrådets medlemmer deltog sammen med mange andre borgere i Brædstrup i borgermøder og arbejdsgrupper. Resultatet blev et program for Områdefornyelse i Brædstrup, der er vedtaget af Horsens byråd.

Lokalrådet har i dag et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer og en samlet bestyrelse med i alt syv medlemmer og en suppleant. Rådet mødes cirka en gang om måneden.